Pamatprincipi

Dievs vēlas, lai mēs kā Viņa bērni staigājam pa pareizo ceļu, pa Viņa ceļu, un tas ir vienīgais veids, kā iespējams nodzīvot piepildītu, lietderīgu un laimīgu dzīvi. Taču, lai katra lieta būtu veiksmīga, tai jābalstās uz pamatprincipiem. Bez tiem ir grūti ko izdarīt, jo nav norādes, nav virziena. 

Draudzei „Dieva mājas” ir 8 pamatprincipi un tie nav tikai draudzes principi, tie ir balstīti Dieva Vārdā. 

Tad nu iepazīsimies ar tiem:

Pirmkārt, draudze „Dieva mājas” ir draudze, kas lūdz. Lūgšanai ir jābūt katra kristieša dzīves pamatam. Jēzus neteica, ka mans nams būs slavēšanas nams vai evaņģēlija nams, bet gan lūgšanu nams. Pats Jēzus to praktizēja katru dienu, tas bija Viņa spēka avots un tiešais kontakts ar Tēvu. Un tās svarīgumu Viņš nodod tālāk mums, jo tieši lūgšana ir atslēga, lai iepazītu Dievu, baudītu sadraudzību ar Viņu, mainītos Viņa līdzībā un saņemtu norādes savai dzīvei. „Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem.” Efez.6:18.

„Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” Filip.4:6-7.

Otrkārt –„Dieva mājas” ir svētuma mājas.

1.Pētera 1: 13-16 ir teikts „Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā. Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es esmu svēts.”

Dievs mūs aicina, lai mēs kļūtu līdzīgi Viņam. Mums kā Dieva bērniem nav jāiziet uz kompromisu ar pasauli, pat ne mazās lietās. Mums ir jātiecas kļūt svētiem visā savā uzvedībā un dzīvē, jo Viņš tāds ir.

Trešais draudzes „Dieva mājas” pamatprincips ir pašuzupurēšanās. Mēs tiekam darīti par draudzi, lai nestu upurus. Pienest upuri nozīmē iziet ārpus savas komforta zonas. Darīt to ko negribi, mīlēt tad, kad negribi, atdot to, ko negribi. Pašuzupurēšanās nav vienkārša, bet, ja dzīvosim tādu dzīvi, jutīsim, ka mūsu sirdis ir brīvas. Pašuzupurēšanās ir iespēja augt un iemācīties ko jaunu, un, galu galā, arī Jēzus pienesa sevi kā upuri mūsu dēļ. Tādēļ mēs kā viņa sekotāji esam aicināti darīt to pašu. „Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu.” 1.Pēt.2:5.

Ceturtais draudzes pamatprincips ir pazemība. Ps.25:9 ir teikts: „Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, Viņš māca Savu ceļu.” Dieva Vārds rāda, ka tajā brīdī, kad izlemjam būt pazemīgi, Dievs mūs vada un pamāca.

Bībelē skaidri Dievs saka, ka Viņš ienīst lepnumu, bet pazemīga sirds viņam ir patīkama. Tāpēc Viena no svarīgākajām draudzes „Dieva mājas” lūgšanām ir: mazāk manis un Vairāk Jēzus manā dzīvē. Mēs nedzīvojam, lai celtu sevi, bet pagodinātu Jēzu. „Jums arī nebūs saukties par vadoņiem, jo viens ir jūsu vadonis, Kristus. Bet lielākais jūsu starpā lai ir jūsu kalps. Un, kas pats paaugstināsies, tas tiks pazemots; un, kas pats pazemosies, tas tiks paaugstināts.” Mat.23:10-12

Piektais draudzes „Dieva mājas” pamatprincips ir sadraudzība. Mums kā draudzei ir vienam otrs jāpazīst, jo pavadot laiku ar citiem Dieva bērniem, mēs pagodinām Dievu un atveram sevi jaunām svētībām. Katrā cilvēkā Dievs ir ielicis unikālu svaidījumu, kuru varam baudīt, vienīgi esot sadraudzībā. Savukārt, esot sadraudzība vienam ar otru, Jēzus asinis mūs šķīsta. 

Sestais draudzes pamatprincips ir izaugsme. Mēs esam aicināti katru dienu pieņemt lēmumu mainīties no spožuma uz spožumu un tiekties aizvien vairāk pieaugt Kristus gudrībā, atziņā, mīlestībā, lai ar savu dzīvi nestu arvien vairāk augļus, kuri pagodina Dievu un nes svētību apkārtējiem. 

Septītais draudzes pamatprincips ir Evaņģelizācija. Katram kristietim Dievs ir devis kalpošanu būt vēstnesim. Mēs esam Kristus liecinieki - Viņa rokas un kājas šeit virs zemes. Dievs mūs ir sūtījis, lai vēsts par Jēzu tiktu nodota cilvēkiem, kuri Viņu vēl nepazīst, kuri dzīvo problēmās, sāpēs un bailēs. Ejot cauri pasaulei, Tu esi tas, kas parāda Kristu.

„Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos.” 1.Pēt3:15.

Visbeidzot, pēdējais, bet ne mazāk svarīgais, mūsu draudzes pamatprincips ir ģimene (gan garīgā, gan fiziskā). Ģimene ir pirmā institūcija, kuru Dievs radīja un, ja ģimene ir stipra un tajā valda Dievs, tad tas ir milzīgs spēks, kurš ceļ Dieva valstību un ārda velna darbus. Stipra ģimene veido stipru draudzi, stipra draudze veido stipru sabiedrību, stipra sabiedrība veido stipru tautu un stipra tauta ietekmē nācijas, lai Dieva Valstība izplatītos un Viņa darbs ietu uz priekšu. „Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja. Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi." 1.Mozus1:27-28.

Dievs mums ir Devis tik daudz!!! Dzīvosim gudri šajās dienās, meklēsim Viņa gribu un dzīvosim pēc Viņa principiem. Un būsim Jēzus draudze, Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Tāds ir mūsu uzdevums! 

facebook twitter draugiem.lv