Par mums

Draudzes pamatmācība ir saskaņā ar Bībeli; Draudze pielūdz Dievu, nevis šo pamatmācību.

Mēs ticam, ka: Bībele ir Dieva iedvesmoti raksti, kas ir augstākā morāle cilvēkam, nekļūdīga  un bezgrēcīga instrukcija ticībai un dzīvei;Dievs ir viens, bet izpaužas trijās  personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Svētais Gars; Cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības; visi cilvēki ir grēkojuši un viņiem  trūkst dievišķā godības; grēku nožēla ir Dieva pavēle un ir nepieciešama,  lai ikviens saņemtu Viņa piedošanu; Jēzus Kristus ir Dieva Vienpiedzimušais Dēls,  ieņemts no Svētā Gara un piedzimis jaunavai Marijai; Jēzus mira par cilvēku  grēkiem mokpilnā nāvē pie krusta, tika guldīts kapā, trešajā dienā augšāmcēlās,  ir uzņemts Debesīs, un šodien Jēzus ir pie Dieva Tēva labās rokas;  Jēzus Kristus sūtīja cilvēkiem palīgu un aizstāvi - Svēto Garu. Ikviens, kas nožēlo  rēkus un pieņem savā sirdī Jēzu Kristu, tiek kristīti ūdens kristībā, pilnīgi  pagremdējot Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tādejādi simbolizējot  nomiršanu vecai grēcīgajai dzīvei un piedzimšanu jaunai dzīvei. Reālam Svētā Gara spēkam un kalpošanai; Svētā Gara darbība ir tā, kas dāvā  atziņu par grēku, taisnību un tiesu, dāvā ticību Kristum, jaunpiedzimšanu un garīgu  izaugsmi. Svētais Gars stiprina draudzi patiesībā, gudrībā, ticībā, svētumā, mīlestībā  un spēkā; tāpēc mēs vēlamies un lūdzam, lai visi Viņa augļi varētu parādīties Viņa  cilvēkos kopā ar Viņa dāvanām. Svētā Gara augļu klātbūtne apliecina  Svētā Gara dāvanas. Visi, kas tic Dievam, pieņem glābšanu caur Jēzu Kristu un atgriežas no grēkiem  savas dzīves laikā, ieies mūžīgā dzīvošanā. Visi, kas atraida Dievu un glābšanu  caur Jēzu Kristu, izvēlas dzīvot grēkā, un atstāj šo pasauli neatgriezušies no grēka,  ieies mūžīgā sodībā. Jēzus Kristus Otrā atnākšana notiks visā Dieva Dēla godībā un varenībā,  tā notiks drīz, bet to dienu un stundu neviens nezin, kā vien Dievs. Mēs kā Draudze esam daļa no Kristus Miesas pasaulē, ko veido arī citas  Latvijas draudzes un draudzēs visā pasaulē. Mēs respektējam un ticam, ka Dievs strādā arī šajās draudzēs un caur šīm draudzēm. Mēs ticam un  atbalstam Latvijas un pasaules kristiešu vienotību zem Kunga Jēzus Kristus  vadības un Bībeles autoritātes.

Draudze ir pilnā evaņģēlija kristiešu draudze, kas darbojas autonomi un  nepieder nevienai reliģiskai savienībai.

 

facebook twitter draugiem.lv